top of page

Право на Приватне та Сімейне Життя Практика Європейського суду з прав людини | Адвокат ЄСПЛ

Приватне і сімейне життя – це широкі поняття, яким неможливо дати вичерпне визначення

(«Hadri-Vionnet проти Швейцарії», № 55525/00, § 51, від 14 лютого 2008 року)


Приватне життя. Звернення до ЄСПЛ


Основна мета статті 8 полягає в захисті особи від свавільного втручання з боку органів державної влади.

Будь-яке втручання відповідно до першого пункту статті 8 має бути обґрунтованим з точки зору її другого пункту, тобто здійсненим

1) «згідно із законом» і

2) «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення однієї або кількох легітимних цілей, зазначених у цьому пункті.

Під необхідністю втручання мається на увазі, що воно:

1) відповідає нагальній соціальній потребі і, зокрема,

2) є пропорційним до однієї або кількох легітимних цілей, поставлених органами влади

(«A, B та C проти Ірландії» [ВП], № 25579/05, §§ 218-241, від 16 грудня 2010 року).


Втручання виправдано умовами пункту 2 статті 8, лише якщо воно є:

  • «згідно із законом», переслідує одну або кілька законних цілей, зазначених у пункті 2, і є

  • «необхідним у демократичному суспільстві» для досягнення мети або цілей.

Роман Захаров проти Росії[ВП], №47143/06, ЄСПЛ 2015 (див. §§ 228-234 цього рішення та додаткові посилання, що містяться в ньому).


Формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід:

  • мав певну основу в національному законодавстві та

  • був підпорядкований верховенством права.

Таким чином, закон повинен відповідати вимогам якості:

  • він повинен бути доступним для заінтересованої особи і

  • передбачуваним стосовно його наслідків

Роман Захаров проти Росії[ВП], №47143/06, ЄСПЛ 2015 (див. §§ 228-234 цього рішення та додаткові посилання, що містяться в ньому)


Телефонні розмови охоплюються поняттями “приватне життя” та "кореспонденція” у значенні статті 8. Їх моніторинг є втручанням у здійснення своїх прав відповідно до статті 8

(Мейлоунпроти Сполученого Королівства, 2 серпня 1984 р., § 64, Серія А № 82).


Національне законодавство має містити достатньо чіткі, детальні правила прослуховування телефонних розмов, щоб дати особам належні вказівки на обставини та умови, за яких уповноважені державні органи можуть вдаватися добудь-яких таких заходів

Роман Захаров проти Росії[ВП], №47143/06, ЄСПЛ 2015 (див. §§ 228-234 цього рішення та додаткові посилання, що містяться в ньому)


...під час оцінки допустимості доказів національні суди застосували практику компенсації початкової недостатньої аргументації в дозволах спостереження шляхом зворотного наведення обґрунтувань

( Драгоєвіч,§§ 90-92 та §§ 95-96; див. також Матановіч проти Хорватії, № 2742/12, 4 квітня 2017 р.

Башичпроти Хорватії, № 22251/13, 25 жовтня 2016 року).


Незважаючи на чітку вимогу в національному законодавстві про те, що дозволи на таємне спостереження мають бути обґрунтовані, національні суди запровадили можливість наводити такі підстави ретроспективно (зі зворотною дією, ретроспективне обгрунтування) у випадках, коли уповноважені органи з самого початку цього не зробили. Саме ця практика обходу вимоги навести підстави на початковому етапі надання такого дозволу та погодження з тим, що вони також можуть бути наведені пізніше під час провадження, відкрило шлях до свавілля, що суперечить гарантіям згідно зі статтею 8 Конвенції.


Ефективність гарантії попереднього контролю та зобов'язання наведення підстав може не співпадати, якщо обов'язок попереднього дослідження та наведення підстав замінити можливістю навести такі доводи пізніше на стадії судового розгляду, де суди неминуче отримають більше інформації про те, як було вчинено можливі злочини. Це не просто проміжок часу, а інший процесуальний контекст, в якому будуть наведені такі підстави, що й вимагає такої обережності.


(CASE OF LIBLIK AND OTHERS v. ESTONIA №173/15and 5 others №139)Втручання здійснене «згідно із законом»

...питання про якість національного законодавства – питання про те, чи достатньо чітко сформульовано національне законодавство і чи забезпечує воно належний захист від свавільного втручання в умовах відсутності відповідного адміністративного регулювання...


!...розбіжність у думках щодо змісту застосовуваних норм законодавства, яку продемонстрували самі органи влади, відповідальні за його виконання, однозначно свідчить про недостатню чіткість цих норм...


Принцип законності вимагає від держав не лише забезпечувати дотримання та передбачуване й однакове застосування прийнятих ними законів, але й забезпечувати правові і практичні умови для їх впровадження

(«Broniowski проти Польщі» [ВП], № 31443/96, §§ 147 і 184, ECHR 2004‑V)


...щоб констатувати окреме порушення статті 3 Конвенції стосовно родичів потерпілого, слід встановити наявність певних чинників, які дають підстави вважати, що їхні страждання за своєю силою і характером відрізняються від емоційного стресу, який неминуче спричиняє їм саме таке порушення

(«Salakhov та Islyamova проти України», № 28005/08, § 199, від 14 березня 2013 року)


9 переглядів0 коментарів
bottom of page